İTÜ GTTM Proje Başvurusu Başarıı Bulundu: Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi Amacıyla İTÜ GTTM'nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin Genişletilmesi

İTÜ Gemi Teçhizatı Test Merkezi’mizin Proje Başvurusu Başarılı Bulundu

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında yapılan proje başvuruları sonuçlandırılmış olup
İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Teçhizatı Test Merkezi (GTTM)’den yaptığımız
“Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi” konulu proje başvurumuz başarılı bulunmuştur.

Proje konusu: 

Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi

Başvuru Sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi

Proje Yürütücüsü: Dr. İsmail Çiçek, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

Başarılı bulunan proje listesinin tamamını görmek için buraya tıklayınız.

2 yıl sürecek proje çalışmamızda aşağıda belirtilen amaçlarda çalışmalar ve faaliyetler yürütülecektir:

 • Intermediate Bulk Container (IBC) ürünlerini test edebilme kabiliyetinin kazandırılması
 • Ürünler için tüm ürün testlerinin aynı test merkezinde yapılabilmesi amacıyla kapsam genişletilmesi
  • Titreşim testleri kabiliyeti kazandırılması (2 ayrı boyut ve ağırlıklardaki ürün guruplarının titreşim testlerinin yapılabilmesi)
 • Test Merkezi’nin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi
 • Yeni belgelendirme yetkisi kazanımları sağlanması
 • Tanıtım faaliyetleri ile tanınma sağlanması
 • Sektörlerimizin küreselleşmelerine destek hizmetlerimizin artırılması: 
  • Test ve test standartları içeren konularda sürdürülebilir sektörel eğitimler verilmesi
GCIP Workshop Presentation, 14 Aug 2018 by Aqua Vision Energy, Inc. Ozer Cakir and Dr. Ismail Cicek

AQUA VISION’S ENERGY CARPET PRESENTATION

AQUA VISION ENERGY, Inc. made a presentation at the GCIP Summer Workshop Summer Camp Event at CISCO Innovation Center at Istanbul Tehnical University, Ayazaga Campus, Istanbul, Turkey.

Technical Director of AQUA Vision, Mr. Ozer Cakir, Marine Engineer with over 25 years of experience, along with support from ITU Academician Dr. Ismail Cicek, presented and reviewed their presentation on their innovative solution with with Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Team. The presentation aims to explain the product using Work Model Development and Application Methodology.

A special thanks to GCIP Cleantech mentors and workshop program organizers, the presentation methodology and reviews are becoming very helpful for understanding the methodology of business development and presentation methodology.

With Aqua Vision’s patented innovative product “ENERGY CARPET”, Aqua Vision aims to convert the energy from waves into usable electrical power.

BSOL Standards

About the BSOL Standards Online

BSOL is the British, international and European standards that have been adopted as British standards, servised online at https://bsol.bsigroup.com/.

BSOL includes all British standards and international and European standards that have been adopted as British standards. It also includes ASTM, ISO and IEC standards that haven’t been adopted as British standards. BSOL also holds BSI Publicly Available Specifications, as well as BSI books.

İlk Çağlarda ve Antik Dönemde Eğitim

Eğitim, insanlığın varoluşundan beri süre gelen bir olgu olmak ile birlikte disiplinler-arası bir bilimdir. Peki ama nedir eğitim? Öğretim ile aralarında ne gibi bir ilişki ve farklar vardır? Eğitimi daha iyi anlayabilmek için sanıyorum bu soruların yanıtlarını bulmak gerekir.

Eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç olup her yerde ve her an gelişir. Eğitim, her türlü bilgi deneyim ve öğrenmeyi kapsar, Kitle iletişim araçları, anne-baba, arkadaş vasıtasıyla eğitim gerçekleşir. J.J. Rousseau’ya göre ise eğitim 3 yolla gerçekleşir; 1-) Kişinin kendini gözlemlemesi ve bu yolla çıkarımlarda bulunması 2-) Kişinin doğayı gözlemlemesi 3-) Kişinin diğer insanları ve toplumu gözlemlemesi

Öğretim ise zaman ve mekan yönünden kapsamı dar, süreli ve kesintilidir. Belirli bir yaş grubu ve dönem ile sınırlıdır. Planlı ve programlıdır. Öğrenme yaşantılarının eğitsel olması esastır.(egitimkafe.com/16.12.17)

Özetlemek gerekirse eğitim, öğretimi kapsar ve öğretim genel anlamda eğitimin amacıdır.

İlk çağlarda eğitim denilince akla Mısır, Çin ve Yunan kültürleri ve eğitim sistemleri gelir. Coğrafi konum, sosyo-kültürel yapı, dönemlerinin sosyal ve siyasal olguları eğitim sistemlerindeki değişimlere neden olan en  temel faktörler olarak göze çarpmaktadır.

Mısır medeniyetinin oluşmasında Mısır’ın coğrafi konumunun oldukça büyük bir etkisi vardır. Mısır, tarıma dayalı bir toplumdan oluşmaktaydı. Bu yüzden Nil Nehri’nin  taşması ve çekilmesi astronomi ve meteoroloji bilimlerinin gelişmesini sağlamıştır. Yine suların taşmasından ötürü tarlaların sınırlarının ortadan kalkması ile doğan anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuk bilimi; kuraklık zamanlarında ise tarlaları sulayabilmek için açılan kanallar topoğrafya bilimini doğurmuştur.(Koçer,1980)

Çin’de devlet ve toplum mekanizması diğer toplumlara göre çok daha önce kurulmuş olduğundan eğitim sistemleri ve anlayışları bu çerçevede şekillenmiştir. Doğu felsefesi ile batı felsefesi arasındaki en temel farkta yine bu olguya dayanmaktadır. Çin eğitiminde göze çarpan en  önemli  özellik eğitimin toplumun örf ve adetlerine göre  şekillenmiş olmasıdır.

Yunanistan’ın en önemli özelliği site devletlerinden oluşmasıdır. En önemli iki site devleti olan Sparta ve Atina eğitim sisteminde iki ana model ortaya çıkarmıştır.(Aytaç,1998)  Atina insan odaklı bir eğitim verirken Sparta devlet odaklı bir eğitim vermekteydi. Bu farkın ortaya çıkmasındaki en önemli etken devletlerin konumları ve bunun getirmiş olduğu siyasi farklılıklardır. Sparta, konum itibariyle -herhangi bir savaş durumunda-saldırıya daha açık olduğundan eğitim sistemi devlet odaklı gelişmiştir. Atina ise daha güvenli bir konumda kaldığından eğitim sistemi insan odaklı gelişmiştir.

Görüldüğü üzere eğitim oldukça dinamik bir yapıya sahip olup tarihsel süreç boyunca ortaya çıkan her değişime göre yeniden şekillenmiş ve sonrasında da toplumu/bireyi şekillendirmiştir. 

TestIstanbul: 2019 International Conference on Software Testing

TestIstanbul is the first and largest international software testing conference of South East Europe and Middle East Regions. TestIstanbul hosted thousands of attendees and dozens of keynote speakers from all over the world, since 2010. TestIstanbul is the event that annually up-to-date edition of TSQR becomes launched. The conference is created and hosted by Turkish Testing Board and it is a member of ISTQB Conference Network.

Click to read more… 

GDS SERS - Industry 4.0 Readiness -DemoView-RefrigSyst

Industry 4.0: Example of Using GDS Industry 4.0 Components (IoT) and Math Tools (Twin Model Creations) for NI LabVIEW

Develop the simulation of your systems and processes for your Industry 4.0 readiness! (with our Industry 4.0 Component and Math Tools for NI LabVIEW)

For Industry 4.0 readiness, plant managers must develop a digital twin simulation model of their platform and this is not an easy job! For this, engineering systems, incorporating sub-systems, components, and processes and all those need to accurately be modeled using engineering modeling techniques. This is a needed development for the readiness of the Industry 4.0 compatibility of your platform management.

We, at GDS Muhendislik ARGE, develop simulation of platforms, using engineering principles, thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, and such. An example of such a simulation system in shown in Figure, which is a Refrigeration System of a cargo ship. Our simulation expertise, included but not limited to, diesel engines, generators and electrical use, lubrication systems, cooling systems, heating systems, hydraulic and pneumatic systems, pumps, separators, compressors, valves, and their control units. We are the experts in developing both component models and math models. We combined these into two supplementing tools as products. Please click here for more information about our products… A summary of our tools are follows:

We offer two products for your Industry 4.0 integration solutions as the following:


GDS Engineering R&D Product #1:
Industry 4.0 Component Models for LabVIEW:

 • This tool basically include library of programmable Graphical User Interface (GUI) objects for LabVIEW development environment.
 • Accessible within LabVIEW, our libraries contains almost all necessary components to develop a GUI for a plant or process system, as the infrastructure for the Internet of Things (IoT).
 • Examples use of our libraries are petroleum refinery plant, electrical generation plants, systems in ships, airplanes, trains, chemical process plants, food processing plants, etc.
 • This library was developed for LabVIEW developers and is compatible with LabVIEW 2013 version or later.

GDS Engineering R&D Product #2:
Industry 4.0 Mathematical Models for LabVIEW:

 • This tool includes Virtual Instrument (VI) libraries consisting of mathematical modeling of heat exchangers, filters, pumps, compressors, diesel engines, boilers, etc.

Additionally, we provide engineering support services for your Industry 4.0 effort, as following:


Engineering Service 1: Programming your platform, process or engine systems (Sensor/Device data):

 •  For connecting your plant systems to LabVIEW, we recommend LabVIEW and National Instruments (NI) Data Acquisition and Instrumentation products (www.ni.com). NI provides software and training; however, we can provide engineering services to develop your software to connect your sensor network into your main program.

Engineering Service 2: Component Modeling & Simulation Work Support:

 • We can help develop your component modeling and simulation system as either engineering support service to you or we can provide training to your personnel. We generally are experienced to develop 1-GUI-page of system development in several weeks if the layout drawings and the information of the components are available.

Denizcilik İşletmesi firmalarımızda ARGE Birimi?

Denizcilik İşletmesi firmalarımız kendi ARGE birimlerini oluşturmalılar. Bu birim özet olarak aşağıdaki konularda firmanın mevcut ve yenilikçi çalışmalarına katkı sağlayacaktır:

1. Firma içi ARGE hedeflerinin belirlenmesi: firma stratejilerini destekler nitelikte. (gemi verimliliği teknik ve yönetimsel konular, operasyonel verimlilik, verimli eğitimler, vb. örnek konuları olabilir)

2. ARGE aktivite ve çıktılarının belirlenmesi ve planlama, ulusal ve uluslararası ARGE fon kuruluşları ile çalışmalar yapılması, planlanması ve icrası.

3. ARGE çalışmalarının gerçekleştirilmesi, odaklanmış ekip ve yönetimi, çalışmaların raporlanması.

4. ARGE biriminin büyümesi durumunda Teknopark veya ARGE Merkezleri kanunlarından faydalanma.

 

Konu hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Eğitim Tarihi ve Çağlar Boyu Eğitim

İnsanlığın tarih sahnesinde var olmaya başladığı andan beri gelişen bir olgudur eğitim. Eğitim ve birey karşılıklı etkileşimde bulunur. Birey geliştikçe eğitim sistemi-veya yöntemi- değişir ve gelişir, eğitim sistemi değiştikçe birey gelişir. Bunca dinamiğin içerisinde değişmeyen tek olgu ise eğitimin özüdür. Eğitim, semantik açıdan Latince ‘educare’ fiilinden gelir ve inşa etmek, ayağa kaldırmak ve dikmek anlamındadır.(wikipedia.com/16.12.17) Belki de varoluşumuzu inşa etmenin  yegane yoludur eğitim, ve insanlığı düştüğü yerden kaldırmak için gereklidir. Eğitim bu noktada hem özne hemde nesne konumunda yer alır.

Bu yazı serimizde eğitimi ve değişen dünya ile birlikte ortaya çıkmış olan eğitim teknolojileri, eğitim paradigmaları gibi kavramları tarihsel sürece dayandırarak düşünmeye ve irdelemeye çalışacağız. Günümüzdeki insanların etkili öğrenme yöntemlerini, değişen eğitim paradigmalarını daha iyi anlamak ve ortaya konulacak ürünleri buna göre şekillendirmek için bu irdelemenin gerekliği olduğu kanaatindeyim.

DUYURU: ÜRÜN GELİŞTİRME ve ARGE Amaçlı Test Hizmetlerimiz (İTÜ GTTM)

İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Teçhizatı Test Merkezi: GTTM

Kuruluş: 2014

Lokasyon: İTÜ Denizcilik Fakültesi, Tuzla-İSTANBUL

TURKAK akreditasyonuna sahip test merkezi

Test Hizmetleri: ARGE ve ÜRGE projelerinin doğrulama, geçerleme, ve belgelendirme süreçlerine proje ekibimiz ile destek

Eğitim Hizmetleri: Test ve Değerlendirme, MIL-STD-810G, RTCA-DO-160G, MIL-STD-461F, Tehlikeli Madde Ambalaj Ürünlerinin Test’leri ve Belgelendirilmesi, Test Merkezileri Yönetimi, Proje Yönetimi, ARGE ve İnovasyon Yönetimi ve benzeri konularda 1-3 günlük kısa süreli eğitimler.

Test Kabiliyetlerimiz:

 • İklimlendirme Test Kabini: · -70 °C ile +150 °C arası sıcaklık;  20- 98 % nem aralığı, 1m³ hacim
 • Düşürme (Drop) Test Cihazı: Düşürme Yüksekliği 60cm ile 230cm; Kapasite 350kg, Açılı Düşmeye Elverişli
 • Basınç İstasyonu: Su veya hava ile iç basınç testleri. 0,1 bar ile 2,5 bar arası kapasite
 • İstif / Statik Yükleme Test’leri: Sıcaklık Kontrollü Odalarda/Oda sıcaklığında; Blok ağırlıklar kullanılarak istenilen yük
 • Soğuk Oda / Sıcak Oda İstif Testleri: Soğuk Oda: -18 deg.C, 2x2x3 m.; Sıcak Oda: +40 degC, 2x3x3 m.
 • Tuzlu Su Sprey (Korozyon) Kabini Test Cihazı: İç Hacim: 1200 Lt.; Çalışma Sıcaklığı: Oda sıcaklığı ve + 55 C°. Çalışma Şekli: Bilgisayar Kontrollü
 • Çentik Test Cihazı: BS EN ISO TSE 10045-1, ISO 9854-1-2. V – U Charpy vurma deneyi, İzod vurma deneyi.
 • Mekanik Çekme Test Cihazı: ISO 6892, Çekme, Basma, Bükme, Yükte Bekletme, % Uzama. Termal Kamera ile İzolasyon Kontrolleri. İzolasyon Kontrolleri, sıcaklık dağılımı. Elektrik Güvenliği
 • Leakage Current Tests, Continuity Tests, Resistance Checks: IEC62353, AS/NZS 3551 or AAMI-ANSI ES1

for more information:

Clik to view or PDF brochure for a complete listing: ITU GTTM Test Hizmetlerimiz

 

Effect of Vibration: Crawling of Cracks – Case of Aloha Airlines Flight 243

Aloha Airlines Flight 243 between Hilo and Honolulu in Hawaii suffered extensive damage after an explosive decompression in flight, on April 28, 1988. The aircraft was a Boeing 737-297. It was able to land safely at Kahului Airport on Maui. There was one fatality a flight attendant was swept overboard.

Fatigue cracks occurred due to disbanding of cold bonded lap joints and hot bonded tear joints in the fuselage panels. This caused the rivets to be over-stressed. A large number of small cracks in the fuselage may have joined to form a large crack. Corrosion was also a related factor.

EnvironmentalTesting-RTCA-DO-160

About Vibration Testing per RTCA-DO160

 

Robust Vibration Test (Categories R, U, U2)

 • The robust vibration test demonstrates that equipment will operate satisfactorily while being subjected to vibration and that it will continue to operate satisfactorily after being subjected to endurance vibration levels.
 • It combines a demonstration of the equipment functional performance and structural integrity. This test should be performed on all equipment where resistance to effects of long duration exposure to vibration must be demonstrated. The necessity for conducting this test in lieu of the standard vibration test shall be determined by the relevant equipment specification.
 • Categories U and U2 are for equipment to be installed in helicopters with unknown rotor related frequencies.
 • The robust test may or may not represent a service life test. A service life test depends on the vibration environment the equipment is subjected to relative to the test levels.
 • If the vibration environment is known, and the relevant equipment specification requires a service life test, the robust test can be made to represent a service life test by adjusting the test levels and/or the test times using accepted fatigue scaling relationships.

High-Level, Short Duration Vibration Test (Categories H, Z)

 • High-level short duration transient vibration levels are encountered during abnormal fixed wing aircraft vibration conditions that occur during an engine fan blade loss.
 • This test should be applied to equipment in which a functional loss of performance can hazardously affect the aircraft's performance.
 • The Category H test is a generalized test that encompasses all applications. The Category Z test covers restricted low fan frequency applications.
 • These tests do not replace the standard or robust tests.
 • Also see following CAUTION note.

CAUTION: A full analysis of vibration levels related to some specific engine imbalance conditions has not been evaluated against these limits. Therefore this test alone may not be sufficient for some applications without additional test or analysis.

 

 

 

RTCA-DO-160-Vibe Test Categories (from Dr. Cicek's short course training presentations)

RTCA-DO-160-Vibe Test Categories (from Dr. Cicek's short course training presentations)

 

DrCicek-RTCA-DO-160-Vibration Testing Aircraft Locations (from GDS presentations)

RTCA-DO-160-Vibration Testing Aircraft Locations (from GDS, DrCicek-presentations)

 

 

 

RTCA-DO-160-Standard Random Vibration Test Curve

RTCA-DO-160-Standard Random Vibration Test Curve (from GDS, DrCicek-presentations)

 

 

 

Purpose of the Vibration Tests per DO160

 • These tests demonstrate that the equipment complies with the applicable equipment performance standards (including durability requirements) when subjected to vibration levels specified for the appropriate installation.

Applicable Aircraft:

 • fixed-wing propeller aircraft
 • fixed-wing turbojet, turbofan, and propfan aircraft
 • helicopters.
Dr Cicek - RTCA-DO-160g Training - Vibration Testing Process

RTCA-DO-160G Training - Vibration Testing Process (from Dr. Cicek's short course training presentations)

Standard Vibration Test (Category S)

The standard vibration test for fixed wing aircraft demonstrates that equipment will meet its functional performance requirements in the vibration environment experienced during normal operating conditions of the aircraft.

Effect of Vibration: Crawling of Cracks, Pressurization Cycles

Aircraft fuselages undergo repetitive cycles of differential pressure with each flight. The difference between the cabin and the external ambient pressure is about 6 or 7 psi at an altitude of 36,000 feet.

Note that cabin pressure at high altitudes is maintained at about 75% of sea level pressure, which corresponds to the air pressure at 8000 ft. This is done by pumping air into the cabin. Note that there is some variation in these numbers depending on the aircraft model.

Pressurization cycles along with vibration, corrosion, and thermal cycling can cause fatigue cracks to form and propagate.

1. Case Study: Southwest Airlines Flight 812

Southwest Airlines Flight 812 suffered rapid depressurization at 34,400 ft near Yuma, Arizona, leading to an emergency landing at Yuma International Airport, on April 1, 2011. Inspection of the 5 feet long tear revealed evidence of pre-existing fatigue along a lap joint.

The National Transportation Safety Board has concluded that “the probable cause of this accident was the improper installation of the fuselage crown skin panel at the S-4L lap joint during the manufacturing process, which resulted in multiple site damage fatigue cracking and eventual failure of the lower skin panel.”

2. Landing Gears and Vibrations:

Landing gears are designed to absorb the loads arising from taxiing, take-off, and landing. Hard landing shock is a particular concern. Vibration is another concern. Fatigue cracks can form in the struts and trunnion arms as a results of these loads. Again, corrosion can be a related factor.

2. Exhaust Cracks:

...

For joining to one of our short course training, including  testing per RTCA-DO-160, or general training on vibration testing, send your email to gemitest@itu.edu.tr.

Categories